Diagnoza i terapia logopedyczna

Podczas pierwszego spotkania logopeda prowadzi obserwację zachowań językowych dziecka oraz rozmawia z rodzicami. Jeśli zachodzi taka potrzeba – dokonuje także analizy wyników badań specjalistycznych.

Logopeda obserwuje:

 • sposoby inicjowania kontaktu przez dziecko,
 • metody komunikowania się dziecka z otoczeniem (werbalne i niewerbalne),
 • przebieg czynności mówienia (sposób oddychania, tempo, natężenie, wysokość głosu, intonację, akcentowanie, artykulację).

Kolejne spotkania mają na celu zdiagnozowanie trudności językowych dziecka przy użyciu kwestionariuszy i testów.

Logopeda ocenia:

 • budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego,
 • przebieg czynności przyjmowania pokarmów i napojów (w zależności od wieku dziecka) — ssanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie,
 • artykulację poszczególnych głosek,
 • percepcję słuchową (uwagę i pamięć słuchową, słuch fonematyczny),
 • zasób słownictwa,
 • umiejętność budowania wypowiedzi sensownych i gramatycznie poprawnych,
 • umiejętności narracyjne (opowiadanie, opis),
 • umiejętności prowadzenia dialogu,
 • kompetencję komunikacyjną (budowanie wypowiedzi adekwatnych do sytuacji, rangi rozmówcy, prowadzących do osiągnięcia intencji).

W ten sposób rozpoczyna się proces diagnostyczno-terapeutyczny – postawienie diagnozy, programowanie terapii oraz prowadzenie oddziaływań terapeutycznych przebiegają jednocześnie.

Terapia

Logopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy, zajmuje się zatem nie tylko terapią wad wymowy, ale także budowaniem systemu językowego i kształtowaniem umiejętności użycia go w sytuacjach społecznych — w przypadku opóźnień lub zaburzeń w jego nabywaniu. Terapia odbywa się 1 – 2 razy w tygodniu. Logopeda po konsultacji z rodzicem oraz — jeśli zachodzi taka potrzeba — zespołem specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, fizjoterapeuta) ustala hierarchię celów terapii oraz tworzy indywidualny program terapeutyczny, dobiera strategie i metody postępowania. Rodzic jest aktywnym uczestnikiem terapii – podczas zajęć otrzymuje zalecenia do pracy w domu; cel prowadzonych ćwiczeń oraz sposób ich wykonywania są prezentowane przez logopedę i szczegółowo wyjaśniane rodzicom. Program terapii jest weryfikowany i na bieżąco modyfikowany, dostosowywany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Zobacz także