Diagnoza kompleksowa w kierunku spektrum autyzmu

Oferujemy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieciom i młodzieży do lat 16. we współpracy z Centrum Medycznym Venustas.

Jak przebiega proces diagnostyczny?

Diagnoza obejmuje cztery spotkania:

  • podczas pierwszego — przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej aktywności;
  • drugie – to badanie z wykorzystaniem protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS‑2 (prowadzone przez certyfikowanych diagnostów ADOS‑2)*,
  • trzecie — obejmuje spotkanie z lekarzem psychiatrą,
  • na ostatnim spotkaniu przekazane zostają rodzicom dziecka wnioski z diagnozy, a także wszelkie informacje o dalszych możliwościach wsparcia.

Każde spotkanie trwa około 60 minut.

*Badanie ADOS‑2

PRZEBIEG BADANIA

Badanie według protokołu do obserwacji zachowań charakterystycznych dla spektrum autyzmu ADOS‑2 trwa 50 – 60 min.

W MOZAICE podczas badania obecnych jest dwóch diagnostów: jeden – będący partnerem interakcji i prowadzącym badanie oraz drugi – będący obserwatorem. W zależności od wybranego Modułu badania, rodzic jest obecny w sali lub jego obecność nie jest konieczna.

RZETELNOŚĆ

Proces badania jest zawsze nagrywany, w celu dokładnej analizy wszystkich zachowań badanego, przez diagnostów, tak by nie opierała się ona na subiektywnych wrażeniach, a była rzetelnym podliczeniem ilości poszczególnych zachowań badanego, co jest istotne podczas oceny testu. W MOZAICE oceny badanego na podstawie nagrania dokonuje 3 diagnostów, ich oceny są porównywane i ostateczny wynik ustalany — na konsultacjach zespołu, które odbywają się przed ostatnim spotkaniem diagnostycznym.

WYNIKI

Im więcej uzyskanych przez badanego punktów w teście, tym więcej zachowań zgodnych z opisem charakterystycznym dla spektrum autyzmu. Badanie pozwala zatem zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu u obserwowanej osoby. Należy podkreślić jednak, że wynik testu nie jest jednoznaczny z diagnozą kliniczną, stanowi jedynie jej element. Wiele zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych charakteryzuje się występowaniem tożsamych ze spektrum autyzmu zachowań, szczególnie w początkowym etapie rozwoju. Dlatego podczas diagnostyki najważniejsze jest rzetelne określenie patomechanizmu obserwowanych zachowań. Diagnoza różnicowa wymaga zatem nie tylko wyników testu ADOS‑2, ale także danych z wywiadu, analizy dokumentacji medycznej i oświatowej, wielospecjalistycznej obserwacji spontanicznej i kierowanej aktywności badanego, konsultacji psychiatrycznej oraz często musi być wzbogacona o dodatkowe badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Proces diagnostyczny kończy wystawienie pisemnych wniosków z diagnozy kompleksowej**, które sporządzane są do 30 dni od ostatniego spotkania. Dodatkowo, jeśli istnieje taka potrzeba, rodzice mogą otrzymać zaświadczenie lekarskie (należy poinformować o tm lekarza podczas wizyty).

**WNIOSKI Z DIAGNOZY KOMPLEKSOWEJ

Wydawany przez nas dokument zawiera opis zachowań dziecka wraz z odniesieniem do kryteriów diagnostycznych spektrum autyzmu. Pozwala to zrozumieć, nie tylko rodzicom, ale także wszystkich specjalistom czy instytucjom, do których dokument trafia, które zachowania wskazują na występowanie, bądź nie, całościowych zaburzeń rozwojowych.

Kto jest obecny na spotkaniach?

  • na spotkania diagnostyczne zapraszani są tylko rodzice dziecka wraz z dzieckiem,
  • w trakcie każdego spotkania diagnostycznego (za wyjątkiem wizyty u lekarza) obecni są zawsze dwaj specjaliści: psycholog i pedagog specjalny, psycholog i neurologopeda, pedagog specjalny i neurologopeda.

Jakie dokumenty i materiały są przydatne w procesie diagnozy?

  • dane osobowe dziecka (w tym PESEL),
  • ewentualna dotychczasowa dokumentacja lekarska i specjalistyczna (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badan lekarskich — neurologicznych, audiologicznych i inne, opinia psychologiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej itp.),
  • opinia o funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka ze żłobka, przedszkola lub szkoły (lub wypełnienie ankiety dla nauczycieli, przekazanej rodzicom na adres mailowy podczas pierwszego spotkania),
  • filmy, obrazujące funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym. Czas trwania filmów to ok. 10 – 15 min., można przekazać je na adres mailowy lub nagrać na pendrive, płytę. Filmy mogą obejmować następujące aktywności: zabawa samodzielna dziecka, zabawa z osobą dorosłą, zabawa z rówieśnikiem, rozmowa z dzieckiem na dowolnie wybrany temat.

Zobacz także